Uitgaven van DE TEEBUSCHBestellingen: per e-mail: 
  telefonisch:   0511 - 45 18 38
  schriftelijk:   De Teebusch, Brongersmawei 15,
    9293 LX Kollumerpomp.
 
Bankrekening: NL41 RABO 0137 7380 56 ten name van Stichting tot Bevordering vd Orthodoxe Eredienst in Friesland, te Kollumerpomp
Alle prijzen zijn exclusief porto en verzendkosten.


RUSSISCHE KERKMUZIEK (J.W. Lucassen-Bos)
over het ontstaan en de geschiedenis van de Russische Kerkmuziek, muzikale vormen in de Russische Kerk en de Russische Kerkmuziek in Nederland. € 6,20

DE HEILIGE GROOTMARTELAAR EN ARTS PANTELEIMON; het leven en de wonderen van de heilige Panteleimon, de vertaling van een Middelnederlandse legende (door vader Nikolaas Lucassen) en de vertaling (vanuit het Kerkslavisch door M. Hiemstra-Nieuwenhuis) van de Akathist van de heilige. € 6,20
 
 
In de serie: DE ORTHODOXE KERK (door vader Nikolaas Lucassen):

Deel 1: DE EERSTE EEUWEN. De eerste eeuwen van de Kerk zijn de tijd van de grote vervolgingen, maar ook van de eerste ketterijen en kerkscheuringen: het arianisme, dat nooit helemaal verdwenen is en steeds weer in verschillende vormen opduikt en het nestorianisme en monophysitisme, die in de afgescheiden kerken zijn blijven leven. Het antwoord van de Kerk daarop kwam in de vorm van de grote kerkvergaderingen. € 6,50

Deel 2: MYSTIEK (1). Orthodoxe kerken zijn vol iconen; zij dienen als een ontmoetingspunt tussen hemel en aarde. Zij vormen dan ook een wezenselement in de orthodoxe vroomheid. De opvolging van de z.g. evangelische raden, d.w.z. volmaakte kuisheid, gehoorzaamheid en vrijwillige armoede, staat in de heilige Schrift aangegeven als de weg ter bereiking van de volmaaktheid. Het orthodoxe monnikenwezen toont een merkwaardige eenheid van inspiratie en tegelijk laat het aan de verschillende persoonlijke temperamenten de mogelijkheid tot hun recht te komen. Het doel van het leven van de mens is de eenheid met God. Voor de orthodoxe mens betekent verlossing vergoddelijking. € 6,50

Deel 3: MYSTIEK (2). In de geschiedenis van de Orthodoxe Kerk is de hesychastische mystiek de meest traditionele uitdrukking van de gemeenschap met God, die het wezenlijke van het christelijke leven uitmaakt. Door haar eenvoudige en ongecompliceerde aard werd de beoefening van het Jezusgebed een zeer populaire vorm van spiritualiteit. € 6,80

Deel 4: GELOOF (1). Geloof is de grondslag van het christelijke leven. Gedurende Zijn hele leven riep Jezus op tot geloof. Geloof wordt in de heilige Schrift omschreven als: de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet (Hebr.11:1). € 6,50

Deel 5: GELOOF (2). In dit tweede deel over GELOOF worden de bronnen van het geloof behandeld en de eerste twee artikelen (over God en de schepping) van de geloofsbelijdenis van de Kerk. € 6,50

Deel 6: GELOOF (3). Centraal in de geloofsbelijdenis staat de Persoon van Onze Heer Jezus Christus. In een tiental artikelen hebben de Vaders het geloof betreffende de Heer uiteengezet. € 6,50

Deel 7: GELOOF (4). In het vierde en laatste deel over het geloof worden de vier laatste artikelen van de Oecumenische Geloofsbelijdenis behandeld: de heilige Geest, de Kerk, de heilige Mysteriën en het eeuwige leven. Daarenboven is er een hoofdstuk over de genadeleer en een over de gemeenschap van de heiligen. Afgesloten wordt met een verhandeling over het leerpunt van de heilige Drie-eenheid. € 6,50

Deel 8: HET SCHISMA (1). De meest tragische gebeurtenis in de geschiedenis van de Kerk is ongetwijfeld het schisma tussen Byzantium en Rome; tussen het Griekse en Latijnse deel van de Kerk. In dit boekje komen voornamelijk de (kerk)politieke zaken, die mede tot het schisma geleid hebben aan bod. € 6,50

Deel 9: HET SCHISMA (slot). In dit slotdeel over het schisma worden vooral de theologisch-dogmatische kwesties behandeld, die de oorzaak van het schisma vormen: de pauselijke aanspraken en het Filioque. Besloten wordt met een verhandeling over de pogingen tot hereniging en waarom deze tot nog toe weinig succes hebben gehad. € 6,50

Bijgewerkt op
20 augustus 2010
Vader Nikolaas Lucassen.